Έργο δυνάμεων και ενέργεια.

i)

WF1= F1·x,

WF2= - F2· x

WF3= F3·x·συνθ

ii) WΒ=0 επειδή είναι κάθετο στη μετατόπιση (W=Β·x·συν90° =0)

iii)

Σ

Σ

Λ

Λ

Λ