Κίνηση εκκρεμούς.

1)

i) Σ

ii) Σ

iii) Σ

iv) Λ

v) Σ

2) γ) Μεγαλύτερη του βάρους.

3) Η δυναμική ενέργεια μειώθηκε κατά ΔU=mgh=mgl= 2·10·0,45 J= 9J.

4) Εφαρμόζοντας την ΑΔΜΕ μεταξύ των θέσεων Α και Γ παίρνουμε:

Κ1 + U1 = Κ2 + U2 ή

Mgl = ½ mυ2 ή

υ2= 2gl.

Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στη θέση Γ, φαίνονται στο σχήμα.

ΣF= m·υ2/R ή

Τ-mg = m·υ2/l

T= mg + m·2gl/l = 3mg=3·2·10N= 60N